Takara Shuzo Shochikubai Mio Sparkling Sake

Takara Shuzo Shochikubai Mio Sparkling Sake